Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bioethanolstore

  1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van producten door Bioethanolstore, gevestigd in Nederland. 1.2 Door een bestelling te plaatsen bij Bioethanolstore, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

  2. Aanbiedingen en overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van Bioethanolstore zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen. 2.2 Een overeenkomst tussen Bioethanolstore en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst via de website van Bioethanolstore en deze bestelling door Bioethanolstore is bevestigd. 2.3 Bioethanolstore behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie te vragen aan de klant.

  3. Prijzen en betaling 3.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 3.2 De klant is verplicht om de volledige prijs, inclusief eventuele verzend- en handlingskosten, te betalen op het moment van bestelling. 3.3 Betaling kan worden gedaan via de betaalmethoden die worden aangeboden op de website van Bioethanolstore. 3.4 Indien de klant niet tijdig betaalt, is Bioethanolstore gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en de producten aan andere klanten te verkopen.

  4. Levering 4.1 Bioethanolstore zal zich inspannen om bestellingen binnen 3-15 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren. 4.2 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. 4.3 Bioethanolstore is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering als gevolg van overmacht, zoals bijvoorbeeld stakingen, verkeersopstoppingen of extreme weersomstandigheden. 4.4 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.

  5. Garantie en retourneren 5.1 Bioethanolstore staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en de specificaties op de website van Bioethanolstore. 5.2 Indien de geleverde producten gebreken vertonen, dient de klant dit binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk te melden aan Bioethanolstore. 5.3 Producten kunnen alleen worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van Bioethanolstore en dienen in de originele verpakking te worden geretourneerd. 5.4 Indien het gebrek aan het product is toe te schrijven aan Bioethanolstore, zal Bioethanolstore zorgdragen voor vervanging of reparatie van het product. Indien dit niet mogelijk is, zal de klant het aankoopbedrag terugkrijgen. 5.5 Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de klant.

  1. Garanties en aansprakelijkheid

6.1 Bioethanolstore garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de specificaties vermeld op de website.

6.2 Bioethanolstore is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die ontstaan als gevolg van het gebruik van de producten of diensten van Bioethanolstore, tenzij deze schade, verlies of kosten het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Bioethanolstore.

6.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de opslag van de producten en is aansprakelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik.

  1. Intellectueel eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de producten en diensten van Bioethanolstore, zoals auteursrecht, merkrechten en octrooirechten, zijn eigendom van Bioethanolstore of haar licentiegevers.

7.2 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Bioethanolstore informatie, afbeeldingen of andere inhoud van de website te kopiëren, verspreiden, wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden.

  1. Geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten tussen Bioethanolstore en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bioethanolstore. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.